English Italian Dutch German Swedish Russian
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας - Περιφ. Ιονίων Νήσων
Links Sitemap Επικοινωνία

Web Cam Lefkada - Κεντρική πλατεία

Χάρτες της Λευκάδας
Γιορτές Λόγου και Τέχνης στην Λευκάδα Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας
Εκδηλώσεις
Μουσεία στη Λευκάδα
Η ιστοσελίδα φιλοξενείται στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

26/2/2019

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ (εταιρειών-φυσικών προσώπων) προς μίσθωση - διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ στην Π.Ε. Λευκάδας για τη χρονική περίοδο έως 31/12/2019
Κατηγορία: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η Πρόσκληση   είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΨ967ΛΕ-ΕΕΕ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Λευκάδα 25-02-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: οικ.16160/2386
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση     : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 31100 Λευκάδα
Πληροφορίες  : Α. Θεοχάρης
Τηλέφωνο      : 2645 0 21752
                      : 2645 3 60727
FAX                : 2645 3 60729
Email              : psea.lefkada@pin.gov.gr

                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) προς μίσθωση - διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας (Έκτακτες Ανάγκες, απρόβλεπτα γεγονότα, φυσικές καταστροφές, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, δασικές πυρκαγιές κλπ) στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας για τη χρονική περίοδο έως 31/12/2019.

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Λευκάδας προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση πίνακα ενδιαφερομένων (εταιρειών – φυσικών προσώπων), που είναι κάτοχοι μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να δύνανται να επεμβαίνουν στους χώρους εκδήλωσης συμβάντων – φυσικών καταστροφών - απρόβλεπτων γεγονότων, σε περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας με διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού.

                                                                          Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες οχημάτων – μηχανημάτων έργου που επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο, στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Λευκάδας αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο, από τη δημοσίευση της παρούσας, μέχρι 15-03-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική δ/νση, τηλέφωνα και fax.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν αναλυτικά τα οχήματα και μηχανήματα έργου που μπορούν να διαθέσουν (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας).
  3. Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα από κύριο & επικουρικό φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ότι ¨διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα και θα τα προσκομίσει σε πρώτη ζήτηση από την υπηρεσία¨ και φωτοτυπία ταυτότητας.

                                                                           Ο Ρ Ο Ι

Α) Οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης της Π. Ε. Λευκάδας τους ζητηθεί, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2019, από την Πολιτική Προστασία Π.Ε. Λευκάδας με όσα οχήματα, μηχανήματα, υλικά και προσωπικό απαιτηθεί. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να οριστεί εκπρόσωπος και τηλέφωνο επικοινωνίας διαθέσιμο καθ όλη τη διάρκεια του 24ώρου για τη λήψη εντολής από την Πολιτική Προστασία.

Τα μηχανήματα θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος, την ένταση και έκταση του συμβάντος, γεγονότος, φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Λευκάδας.

Β) Λόγω του ότι το συνεργείο που απαιτείται σε κάθε συμβάν - φυσική καταστροφή – απρόβλεπτου γεγονότος, ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος, διάρκεια και εξέλιξη, η εξεύρεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικών όσο και προσωπικού, θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και θα αποτελεί υποχρέωση των ενδιαφερομένων (βάση των δηλώσεών τους).

Γ) Να δηλώνεται τυχόν έκπτωση από τις προτεινόμενες τιμές του παρακάτω πίνακα.

Δ) Ότι αποδέχονται τις παρακάτω προτεινόμενες τιμές μίσθωσης οχημάτων, μηχανημάτων και προσωπικού που ορίσθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Ι.Ν..

                                                                         ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

1. Διαμορφωτήρας γαιών (Greider)                                         55 €/ΩΡΑ
2. Φορτωτής (έως 200 ΗΡ)                                                     55 €/ΩΡΑ
3. Προωθητήρας γαιών (έως 200 ΗΡ)                                     60 €/ΩΡΑ
4. Εκσκαφέας γαιών (J C B)                                                    40 €/ΩΡΑ
5. Εκσκαφέας γαιών περιστρεφόμενος                                    50 €/ΩΡΑ
6. Φορτηγό όχημα 15 m3                                                       45 €/ΩΡΑ
7. Φορτηγό όχημα μέχρι 10 m3                                              35 €/ΩΡΑ
8. Φορτηγό όχημα (με προσαρμοσμένο βυτίο – υδροφόρα)   55 €/ΩΡΑ
9. Γεωργικός ελκυστήρας (τρακτέρ)                                       30 €/ΩΡΑ
10. Μηχανικός καταστροφέας σε γεωργικό ελκυστήρα           35 €/ΩΡΑ
11. Χορτοκοπτική μηχανή με ειδικευμένο εργάτη                   20 €/ΩΡΑ
12. Ψεκαστικό μηχάνημα                                                        25 €/ΩΡΑ
13. Πολυμηχάνημα (λεπίδα-κλαδοτεμαχιστής-κλαδευτικό)     50 €/ΩΡΑ
14. Χορτοκοπτικό                                                                   45 €/ΩΡΑ
15. Φορτηγό μπετονιέρα                                                         50 €/ΩΡΑ
16. Αποφρακτικό                                                                     55 €/ΩΡΑ
17. Αλατοδιανομέας-εκχιονιστικό                                             50 €/ΩΡΑ
18. Καλαθοφόρο όχημα                                                           20 €/ΩΡΑ
19. Αντλητικό συγκρότημα πετρελαίου                                     9 €/ΩΡΑ
20. Γερανός                                                                             55 €/ΩΡΑ
21. Φορτωτάκι (55 ίππων) BOB CAT                                        30 €/ΩΡΑ

(Οι τιμές μίσθωσης υπηρεσιών κινούνται εντός των πλαισίων τιμολόγησης προσφοράς συνήθους εργασίας).

Ε) Ότι στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και νόμιμες κρατήσεις (εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες, σαββατοκύριακα κλπ) εκτός του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του μισθώματος, των καυσίμων, των λιπαντικών και του χειριστή οδηγού κάθε οχήματος ή μηχανήματος.

Ζ) Οι συμμετέχοντες εργολήπτες είναι υπεύθυνοι: α) ώστε τα οχήματα & μηχανήματα έργου και το προσωπικό αυτών να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά το νόμο άδειες, β) να εφαρμόζουν άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, γ) κατ’ αποκλειστικότητα για οποιοδήποτε ατύχημα προκαλέσουν κατά την διάρκεια των εργασιών, δ) για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί.

Η) Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο υποχρεούνται να ενημερώνουν αμελλητί το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Λευκάδας για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει (στοιχεία επικοινωνίας, μηχανημάτων κλπ) καθώς επίσης και κάθε άλλο σχετικό, αναφορικά με τα δικαιολογητικά (τιμολόγιο, φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα κλπ) που υποχρεούται να προσκομίσει (σε τυχόν συνεργασία).

Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγω μη επανάκλησής του και λύση της συνεργασίας.

Οι ανάδοχοι που θα ενεργοποιούνται θα επιλέγονται, εκτός την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (αν υπάρξει), αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής, η εμπειρία, αξιοπιστία και κριτήρια δυνατότητας καλής και έγκαιρης εκτέλεσης υπηρεσιών, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) καθώς και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του συμβάντος (συγκεκριμένο σημείο, χρόνος επέμβασης, αυξημένη επικινδυνότητα, λοιποί επαγόμενοι κίνδυνοι, διαθεσιμότητα ενδιαφερομένων κλπ).

Εμπειρία και αξιοπιστία η οποία θα αποδεικνύεται, σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) και η οποία μπορεί να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (Υπουργεία, Οργανισμούς, Ο.Τ.Α. κλπ) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο, για την πιθανή συνεργασία των ενδιαφερομένων με την Π.Ε. Λευκάδας.

Η χρήση ιδιωτικών συνεργείων για την αντιμετώπιση και πρόληψη φυσικών και λοιπών καταστροφών και πάντα σε περίπτωση που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με ίδια μέσα και προσωπικό από το φορέα μας, προβλέπεται από το Ν. 3013/2002, το Ν. 3852/2010 καθώς και από εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση της Πολιτικής Προστασίας.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Υπηρεσία.

Δια της παρούσας Πρόσκλησης, με μέριμνα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Λευκάδας, θα καταρτισθεί Μητρώο (πίνακας ενδιαφερομένων) έως 31/12/2019, με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές (δράσεις Πολιτικής Προστασίας) στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Λευκάδας και θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της Π.Ι.Ν.

Το ανωτέρω Μητρώο, εφόσον παρουσιασθεί σχετικό ενδιαφέρον, είναι δυνατόν να συμπληρώνεται με νέους ενδιαφερόμενους προς επικαιροποίηση-διεύρυνση, κατόπιν σχετικής απόφασης της Ο.Ε. για όλο το χρονικό διάστημα από την κατάρτισή του μέχρι 31/12/2019.


                                                                                                             Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
                                                                                                                     Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ


                                                                                                                ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ

<< επιστροφή